Hög återvinning och lågt effektbehov ger marknadens bästa totalekonomi

Hjärtat i aggregatet är två seriekopplade korsströms plattvärmeväxlare i PolyCross. Vid nominella, balanserade flöden är temperaturverkningsgraden upp till 95 %.
Tilluft och frånluft är helt separerade från varandra vilket minimerar risken för överföring av lukter och partiklar. Den robusta konstruktionen med få komponenter och rörliga delar ger driftsäkra aggregat med låga servicekostnader.

Återvinningen av energi ur fastighetens frånluft sker genom att till- och frånluft matas korsvis över systemets dubbla korströmsvärmeväxlare.
Tilluft och frånluft är helt separerade från varandra - vilket även säkerställs genom aggregatets interna tryckuppsättning. Detta eliminerar det problem med luktöverföring som gäller för till exempel installationer med roterande teknik där partiklar eller lukter kan överföras via läckage eller kontaminering av rotorn.

Stora värmeöverförande ytor, högeffektivt energiutbyte mellan luftströmmarna och motströms seriekoppling av värmeväxlarna ger en driftsäker konstruktion, som genererar en hög verkningsgrad över hela året.

VoltAir = Hög verkningsgrad även vid mycket låga utetemperaturer!

Värmeväxlaren tillverkas i PolyCross med låg ytråhet och hydrofoba egenskaper.
Detta gör att smuts och is fäster dåligt på värmeväxlarens yta, vilket i sin tur ger produkten en hög resistens mot påfrysning.
Värmeväxlarens konstruktion, med låga lufthastigheter, laminärt flöde samt en stor värmeväxlande yta, ger goda förutsättningar för långa perioder av hög verkningsgrad utan behov av avfrostning.

När temperaturen i avluften understiger noll grader bildas iskristaller av fukten i frånluften. VoltAir klarar denna process och tillåter att påfrysning sker med bibehållen verkningsgrad. För att undvika igenfrysning vid obalanserade flöden eller långa tider av låg utomhustemperatur är aggregaten utrustade med en intelligent behovsanpassad avfrostningsautomatik.
Det är genom det sällsynta användandet av denna automatik som VoltAir minimerar höga taxor för exempelvis fjärrvärme.

Låg takhöjd, svåråtkomligt, trångt - inga problem för VoltAir

Ett fläktrum går sällan att hyra ut eller utnyttjas inom ramen för fastighetens ändamål. Därför är det av yttersta vikt att fastigheten planeras för att minimera åtgången av luftbehandlingssystemets yta. I en ny byggnad är det här inga problem att planera i ett tidigt stadium – men i äldre, befintliga byggnader, är det många gånger svårt att få in ett konventionellt luftbehandlingsaggregat. Inom VoltAir sätter vi kundens totalekonomi i fokus. All yta har ett värde och ska ses som en resurs att hushålla med.
VoltAir aggregaten finns i många varianter och möjligheterna till placering begränsas endast av fantasin. 
 
VoltAir aggregaten installeras med fördel där ytorna är trånga eller där tillgängligheten för installation är begränsad. Tekniken tillåter även att permanenta hinder som pelare byggs in i aggregaten. T.ex. ger vindar, källare, tak eller utrymmen med  begränsade takhöjder en möjlighet till att använda utrymmen med lågt ekonomiskt värde. Installationen kan vid behov ske  genom en vanlig dörr med mått ned till 60 centimeter. Därmed undviker kunden fördyrande utgifter för t.ex. håltagning i vägg eller tak. VoltAir frigör ytor och referenser finns på ett flertal installationer där tidigare fläktrum förvandlats till lägenheter, kontorsutrymmen, spa eller ytor för annan ekonomisk användning. Begränsningen för VoltAir ligger endast i normen för åtkomst av service och underhåll.